V jednotlivých rubrikách naleznete roztřízené náušnice podle druhů, barvené kombinace lze měnit, dle Vašeho přání.

1 Úvodní ustanovení

 

1.1      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě nausnicemix.717.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „zákazník") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a to prostřednictvím webového rozhraní nausnicemix.717.cz.

 

1.2      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Provozovatel obchodu:

Pavlína Káňová

Palackého 1509

763 61 Napajedla

IČ: 88029310

 

 

2 Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 

2.1      Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Nausnicemix jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

2.2      Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu včetně dopravy a odebrat objednané zboží.

 

2.3    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


2.4    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


2.5    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.6      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

 

3 Ceny zboží a platební podmínky

 

3.1      Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží a zákazník si je může ověřit u jednotlivých položek zboží. V ceně není zahrnuta doprava zboží, ceny za ni jsou účtovány samostatně. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

 

3.2      Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, tj. včetně souvisejících nákladů (doprava apod.).

 

3.3      Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který na vyžádání zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky či doporučeným dopisem. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a je povinen si při přebírání zboží překontrolovat.

 

3.4      Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci košík a to platba předem na účet nebo hotově při osobním převzetí zboží na provozovně.

Každá objednávka je závazná (na základě Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

 

4 Dodací lhůta, doprava zboží

 

4.1      Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínek obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 3-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a zaplacení celé kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodejce, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

 

4.2      V případě, že není objednané zboží na skladě a je nutné jej objednat u výrobce, je kupující vždy informován dopředu a tyto informace jsou uvedeny přímo v popisu předmětu.

 

4.3      Jestliže nebudeme schopni zajistit dodávku zboží v termínu uvedeném v popisu výrobku nebo po vzájemné dohodě a za nedodané zboží předem zaplatíte, své peníze dostanete samozřejmě zpět, a to do 7 dnů od potvrzení dohody o vrácení kupní ceny.

 

4.4      V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 10ti dnů od objednání. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.

 

5 Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1      Kupující má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, kontaktuje prodejce, že žádá o odstoupení od smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. Uvedené zboží zašle zpět v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího.

Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.

 

5.2      Doporučujeme poslat zboží jako pojištěnou zásilku a zvolit vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

 

5.3      Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet nebo složenkou a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

6 Reklamace zboží, záruční podmínky

 

6.1      Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.

 

6.2      Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození.

 

6.3      Záruční lhůta na veškeré zboží se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nejčastěji v důsledku pádu nebo za závady zboží, na které byl zákazník upozorněn při sjednávání kupní smlouvy. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo rozdíl ve struktuře u přírodních materiálů (např. dřevo) a umělých materiálů (např. jsou-li u náušnic či náramků drobné odchylky ve vzoru nebo v barevném tónu), lakovaných ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměru u přírodní perleti v rámci tolerance. 

6.4      Záruční doba činí u spotřebního zboží prodaného zákazníkovi, kterým je konečný spotřebitel tohoto zboží, určeného na jeho používání jako módní doplněk, 24 měsíců.

6.5 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.6      Při případné reklamaci kupující kontaktujte prodejce e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží a popis závady. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

 

6.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.8 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím a používáním zboží k jinému účelu než je určeno.

 

 

7 Ochrana osobních dat

 

7.1      Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci se zákazníkem. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce.

 

 

8 Závěrečná ustanovení

 

8.1      Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

 

8.2      Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena za dobírku bude zatížena dvojnásobným poštovným a balným.Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one